აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მიმართულებების ხელშეწყობის პროგრამა

27 იანვარი, 2022

პროგრამის მიზანი

“ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მიმართულებების ხელშეწყობის” პროგრამის მიზანია უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა


პროგრამის სტატისტიკა:

პროგრამას სამინისტრო ახორციელებს 2020 წლიდან.

2020 წელს დაფინანსდა 6 სტუდენტი -  გაიხარჯა 5500 ლარი;

2021 წელს დაფინანსდა 5 სტუდენტი -  გაიხარჯა 5000 ლარი;

2021 წელს პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 6 სტუდენტი - გაიხარჯა 6 000 ლარი;

2022 წელს პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა  7 სტუდენტი - გაიხარჯა 7 000 ლარი.

2022 წელს პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 10 სტუდენტის დაფინანსება, 10 000 ლარი.


პროგრამის აღწერილობა:

2022 წელს პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაუგრძელდებათ 2020 და 2021 წელს პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარებს, რომლებიც გააგრძელებენ 2020 და 2021 წელს ხელშეკრულების გაფორმების პერიოდში არჩეული მიმართულებით სწავლას და გადალახავენ პროგრამით გათვალისწინებულ აკადემიურ ბარიერს (81 % ან მეტი).


2022 წელს ახალი სტუდენტების დასაფინანსებლად ჩატარდება კონკურსი. 

ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მიმართულებების ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებული ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა სტუდენტებზე, რომლებიც 2021 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხნენ და სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე - „ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის N69/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ შემდეგ მიმართულებებზე: 

ა) 051 ბიოლოგიური და მასთან დაკავშირებული მეცნიერებები;

ბ) 052 გარემო;

გ) 053 ფიზიკური მეცნიერებები;

დ) 054 მათემატიკა და სტატისტიკა;

ე) 061 ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები;

ვ) 071 ინჟინერია და საინჟინრო საქმე;

ზ) 073 არქიტექტურა და მშენებლობა.


პროგრამით გათვალისწინებული ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სტუდენტებზე გაიცემა სასწავლო წლის განმავლობაში ერთჯერ, 1000 ლარის ოდენობით. 

სტუდენტი, რომელიც  მოიპოვებს დაფინანსებას სამინისტროს სტუდენტთა დახმარების პროგრამის ფარგლებში, არ აქვს ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მიმართულებების ხელშეწყობის  პროგრამაში მონაწილეობის უფლება.

ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მიმართულებების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული სტუდენტი თუკი პარალელურად დაფინანსებას მოიპოვებს "სტუდენტთა დახმარების" პროგრამიდან, ის ვალდებულია გამოეთიშოს ერთ-ერთ პროგრამას სურვილის თანახმად. თუკი სტუდენტი აირჩევს "სტუდენტთა დახმარების" პროგრამაში მონაწილეობას, ის ვალდებული იქნება დააბრუნოს ერთჯერადი ფინანსური დახმარების თანხის ნაწილი სემესტრის მიხედვით.


სტუდენტთა კატეგორიები 

პროგრამაში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს სტუდენტს, რომლის ბოლო სემესტრის აკადემიური მოსწრების ქულა საშუალო არითმეტიკულით არის 81%  ქულა და მეტი და განეკუთვნება ერთ-ერთ კატეგორიას:

  • სტუდენტები, რომლებიც არიან  მაღალმთიანი აჭარიდან  (ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლობდნენ   და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში ქედა, შუახევი, ხულო, ასევე ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების საქართველოს მთავრობის N671 დადგენილებით განსაზღვრულ სოფლებში არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში);

  • სტუდენტები, რომლებიც არიან ობოლი დედით, მამით, ან  უდედმამო  (ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში, მინიმუმ სამი სასწავლო წელი სრულად სწავლობდნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში); 

  • სტუდენტები, რომლებიც არიან  მრავალშვილიანი ოჯახის  სამი და მეტი შვილით წევრები (ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში, მინიმუმ სამი სასწავლო წელი სრულად სწავლობდნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში);

  • სტუდენტები, რომელთა ოჯახები რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა ტოლი ან ნაკლებია 100 000-ზე (ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში, მინიმუმ სამი სასწავლო წელი სრულად სწავლობდნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში);

  • სტუდენტები, რომლებიც არიან მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები (ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში, მინიმუმ სამი სასწავლო წელი სრულად სწავლობდნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში); 

  • სტუდენტები, რომლებსაც, ან რომელთა მშობლებსაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით მინიჭებული აქვს მარტოხელა მშობლის (მარტოხელა დედის ან მარტოხელა მამის) სტატუსი (ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში, მინიმუმ სამი სასწავლო წელი სრულად სწავლობდნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში);

  • სტუდენტები, რომლებმაც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის წარჩინებით დასრულების დამადასტურებლად აიღეს ვერცხლის/ოქროს მედალოსნის სერტიფიკატი/ატესტატი (ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში, მინიმუმ სამი სასწავლო წელი სრულად სწავლობდნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში).     

იხილეთ დებულება, ბრძანება, განცხადების ფორმა

დაინტერესებულ პირებს განცხადებისა და კატეგორიის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა შეუძლიათ  მატერიალური ფორმით აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში (მისამართი: ლ.გუდიაშვილის N4) 

2022 წლის  1 აგვისტოდან 31 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: ქ. ბათუმი, ლ. გუდიაშვილის ქუჩა №4.

ტელ:  577 52 03 14 - მარინა პაქსაძე

ელ-ფოსტა: st.dakhmareba@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო


კალენდარი

<<
<თებერვალი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
05303112345
066789101112
0713141516171819
0820212223242526
09272812345
106789101112

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები