აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამა - კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა

12 თებერვალი, 2019

მიზანი: აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია;

ქვეპროგრამა: კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება

მიზანი: აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კულტურის ღონისძიებების, ფესტივალების, კონცერტების და კულტურის სფეროს სხვა აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვრომი ებში ბა გიში კუ ნისძიებების, ლოვებო როებს განხორებას ემოქებთი აღაებ ორგანიზება.

 

1.  ლოვნის  კულტ ნისძი ორნიზება:    თვაისინებს  აეთაორის,  გი და ლო , სიკა ენების, ცეების, გაების, ლოვებო პროების სხ კუ ნისძიებებს   ორგანიზება/ორგანიზებ ბა.

 

2. კულტ სფ მსლი, ვაწლმოსილ მოვა ემოქმთი მო ორნიზეეწყობა: თვაისინებს ნდაზულ უბარ ღვაწლსი ღვაბზე თჯე ჯიებს გა.

                                                                      

ქვეპროგრამა: კულტურის თანამედროვე მიმართულებების  განვითარების ხელშეწყობა

მიზანი: ხელოვნების თანამედროვე მიმართულებების განვითარების, შემოქმედთა ახალი თაობის, ახალი იდეების მხარდაჭერახელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა.

 ქვეპროგრამა შემდეგი მიმართულებებით განხორციელდება:                                              

1.  თავისუფალი  პროექტების   მხარდაჭერაითვალისწინებს  ხელოვნების  ახალი  მიმართულებებისშემოქმედთა ახალი თაობის, ახალი იდეების მხარდაჭერას; ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების  განხორციელების  ხელშეწყობასაქტუალური საკითხების კულტურისა  და ხელოვნების  გზით წარმოჩენას   და   საზოგადოებისთვის   გაცნობას;    გრანტის   წესით   დაფინანსდება    ღია საგრანტო  კონკურსის საფუძველზე გამოვლენილი გამარჯვებული პროექტები. საგრანტო კონკურსის  პირობებიდაფინანსების ოდენობა, შეფასების  კრიტერიუმები    განისაზღვრება   აჭარის   ავტონომიური   რესპუბლიკის   განათლებისკულტურისა  და სპორტის მინისტრის ბრძანებით.


2. სახვითი, გამოყენებითი და მულტიმედიური ხელოვნების ხელშეწყობა: ითვალისწინებს  ბეჭდვითიაუდიო- ვიზუალური მასალების მომზადება/გამოცემას, ასევე სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების მხარდამჭერი სხვა აქტივობების განხორციელებას.ქვეპროგრამა:ჭარაში კილოვების ანითრების ბა.

 

მიზანი: რეგიონში კინოხელოვნების განვითარება, კინოგანათლების ხელშეწყობა.

კინოპროექტების დაფინანსება:  სრულმეტრაჟიანი მხატვრული,  მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული  და დოკუმენტური ფილმების წარმოების ხელშეწყობის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე  მიმდინარე გადაღება-დღეების თანადაფინანსებას საგრანტო წესით, კერძოდ

ა) სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების  საგრანტო წესით თანა/დაფინანსება:  ქვეპროგრამით  გათვალისწინებული პრიორიტეტებისა და მინისტრის  ბრძანებით   დამტკიცებული კრიტერიუმების გათვალისწინებით  კინომწარმოებელზე აჭარაში სრულმეტრაჟიანი    მხატვრული   ფილმის   წარმოებისათვის  გასაწევი   თანხების   თანადაფინანსებისთვის   სამინისტროს    მიერ გაიცემა  გრანტი  - არაუმეტეს  80 000 ლარის  ოდენობით.  

გარდა სამინისტროსგან მიღებული თანხისა, მხატვრული სრულმეტრაჟიანი ფილმის მწარმოებელმა რეგიონში დამატებით უნდა დახარჯოს მიღებული თანხის არანაკლებ 30 %. ასევე, კონკურსში მონაწილეობის მიღების პერიოდისთვის მოპოვებული უნდა ჰქონდეს ალტერნატიული დაფინანსება - ფილმის სრული ბიუჯეტის არანაკლებ 50%;


ბ) მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული  და დოკუმენტური ფილმების საგრანტო წესით თანა/დაფინანსება;

ქვეპროგრამით  გათვალისწინებული პრიორიტეტებისა და მინისტრის ბრძანებით  დამტკიცებული კრიტერიუმების გათვალისწინებით   კინომწარმოებელზე  აჭარაში  მოკლემეტრაჟიანი  მხატვრული   და  დოკუმეტური   ფილმის  წარმოებისათვის გასაწევი თანხების თანადაფინანსებისთვის სამინისტროს  მიერ გაიცემა გრანტი -  არაუმეტეს 25 000 ლარის ოდენობით.

კინოპროექტების დაფინანსების  პირობები:

დაფინანსება  გაიცემა  ღია  საგრანტო  კონკურსის  საფუძველზე  შერჩეულ  კინოპროექტებზე/კინომწარმოებელზე   აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის ტერიტორიაზე  გასაწევ  დანახარჯზე.  საბოლოო ანგარიშწორება მოხდება ფაქტიური ხარჯის შესაბამისად,  წარმოდგენილი ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

    დაფინანსების   მოთხოვნის    უფლება    აქვს    საქართველოში   რეგისტრირებულ   იურიდიულ   პირს.     სხვა    ქვეყნების

წარმომადგენლებთან კო-პროდუქციის (თანამშრომლობის) შემთხვევაში, განაცხადი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართველი კო- პროდიუსერის ან საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირის მიერ;

• უპირატესობა მიენიჭება კინოპროექტს, რომელიც უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ადგილობრივი ადამიანური და ინფრასტრუქტურული რესურსების გამოყენებას, აქვს ალტენარტიული თანადაფინანსების და აჭარის რეგიონში კინოწარმოებაზე გასაწევი თანხების მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი, მისცემს საშუალებას რეგიონის კინო პროფესიონალებს, სტუდენტებს და კინოსთან დაკავშირებული სხვა  პროფესიის ადამიანებს დასაქმდნენ და მიიღონ მონაწილეობა კინოწარმოების პროცესში რაც ხელს შეუწყობს რეგიონის პოპულარიზაციას.

   კონკურსის პირობები, საკონკურსო დოკუმენტაცია და შეფასების კრიტერიუმები მტკიცდება მინისტრის ბრძანებით.

• განაცხადებს  განიხილავს და შეაფასებს სამინისტროს  მიერ შექმნილი კომისია განაცხადების  მიღების ვადის ამოწურვის შემდეგ.

* იმ შემთვევაში თუ გამარჯვებული კინოპროექტი წინასწარ გაუთვალისწინებელი, ხელისშემშლელი გარემემოებების საფუძველზე უარს განაცხადებს დაფინანსების მიღებაზე ან/და ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, ან სხვა გარემოებების საფუძველზე ქვეპროგრამის შემდეგ  პუნქტში  -„კინოპროექტების დაფინანსება“ -  გაჩნდება  თავისუფალი თანხა,  შექმნილი ეკონომიის ფარგლებში სამინისტროს გადაწყვეტილებით შესაძლებელია გამოცხადდეს ხელახალი კონკურსი თანხის ამოწურვამდე.

2. აჭარის  რეგიონის,  როგორც  კინოგადაღებისთვის მიმზიდველი  ლოკაციის  პრომოუშენი:    აჭარის  რეგიონს  თავისი  ბუნებრვი (ზღვა, მთა, სუბტროპიკები დ ა.შ) და არქიტექტურული (ტრადიციული ქართული, თანამედროვე,   ევროპული, აზიური) რესურსებიდან გამომდინარე  დიდი  პოტენციალი  გააჩნია  რეგიონში  ქართველი  და  უცხოელი  კინემატოგრაფისტების მოზიდვისათვის.  საქართველოს  კინემატოგრაფიის ცენტრის მიერ ჩატარებული  კვლევებიც  ადასტურებს,  რომ არქიტექტურულ- ბუნებრივი მრავალფეროვნება და კინოგადაღებებთან დაკავშირებული ხარჯების ხელმისაწვდომობა (აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით)  რეგიონის მიმართ უცხოური საპროდიუსერო კომპანიების  ინტერესს იწვევს.  ქვეპროგრამის  ფარგლებში გატარდება რიგი აქტივობები (პრეზენტაციები, ვიდეო და ბეჭდური მასალა, შეხვედრის ორგანიზება წამყვან საპროდიუსერო კომპანიებთან  და  სხვა),  რომლებიც  ხელს  შეუწყობს  აჭარის  რეგიონის,  როგორც  კინოგადაღებისთვის მიმზიდველი  ლოკაციის ცნობადობის  ამაღლებას.

4. კინოგანათლების ხელშეწყობა:   მოიცავს   საგანამანათლებლო აქტივობების განხორციელებას, კინოხელოვნებასთან დაკავშირებული პუბლიკაციების საგამომცემლო  მხარდაჭერას.  აჭარის  განათლების,  კულტურისა  და სპორტის  სამინისტრო  ამ სფეროში  მოქმედ  სხვადასხვა  ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით დააფინანსებს   აქტივობებს,  რომელთა   მიზანია  რეგიონში კინოგანათლების ხელშეწყობა  და სტუდენტების,  ახალგაზრდების და კინოხელოვანების პროფესიული  უნარ-ჩვევების  ამაღლება.

 

ქვეპროგრამა: შემოქმედებითი ნკბატოის არდაერ 

მიზანი: შემოქმედებითი  ინდუსტრიების  განვითარების  ხელშეწყობა,  ცნობადობისა  და  განათლების  დონის  ამაღლება, შემოქმედებითი პროექტების განვითარება. 

შემოქმედებითი ინდუსტრიებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ სხვადასხვა სფეროს და ზოგადად, ქვეყნის მდგრად განვითარებაში, შესაბამისად, მათი განვითარების ხელშეწყობა არსებითი მნიშვნელობისაა.

ქვეპროგრამა გააერთიანებს ბიზნესინკუბატორისა და  შემოქმედებითი სახელოსნოების ფუნქციებს და მოცავს ბიზნეს და კულტურის სექტორის თანამშრომლობის შედეგად ინოვაციური პროექტების შეკვრასა და მათი კომერციული შესაძლებლობის განვითარების ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხელოვანებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება კონსულტაციები და გადამზადების ვორკშოპები პროექტების განვითარებისათვის.

ქვეპროგრამა 4 ეტაპად განხორციელდება:

1. შემოქმედებითი ინდუსტრიების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით საინფორმაციო  სახის შეხვედრების ორგანიზება.

2. იდეების კონკურსის გამოცხადება აჭარის განათლების,  კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული საკონკურსო დებულების შესაბამისად და გამარჯვებულების გამოვლენა.

3. გამარჯვებული პროექტების ავტორებისთვის იდეების განვითარებისა და საბოლოო პროექტის ჩამოყალიბების მიზნით .. საწვრთნელი ბანაკის - ბუთკამპის ორგანიზება, ტრენინგებისა და კონსულტაციების შეთავაზება;

კონკურსში გამარჯვებულებს პროგრამის ფარგლებში მიღებული  საკონსულტაციო მომსახურება, ინფორმაციული ბაზა და საგანმანათლებლო ღონისძიებები დაეხმარება ხელოვანს  თანამედროვე ბიზნეს და შემოქმედებითი გარემოს გაცნობასა და უნარების განვითარებაში.

4. პროექტების სტარტაპისთვის საჭირო ფინანსური მხარდაჭერა და მათი განხორციელება - გამარჯვებული იდეების საბოლოო პროექტად ჩამოყალიბების შემდეგ სამინისტრო საგრანტო წესით ნაწილობრივ დააფინანსებს სტარტაპს, არაუმეტეს 5 000 ლარი ერთი პროექტი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ:

აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტი - 0422 24 53 82

მისამართი: ბათუმი, გუდიაშვილის ქუჩა №4   

კალენდარი

<<
<იანვარი 2020>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
01303112345
026789101112
0313141516171819
0420212223242526
05272829303112
063456789

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები