აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

14 სექტემბერი, 2020

უმაღლესი  განათლების  ხელშეწყობის პროგრამა
 • სეზონური სკოლის ორგანიზება;
 • კონფერენციის მოწყობა;
 • სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა;
 • კვალიფიკაციის ამაღლება;
 • საჯარო ლექციების მოწყობა;
 • უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა;


სეზონური სკოლა


სეზონური სკოლის ორგანიზების ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სეზონური სკოლ(ებ)ის ორგანიზებას.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს.

დაფინანსება გაიცემა გრანტის სახით, ერთ განაცხადზე არაუმეტეს 25 000 ლარისა.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს:

 • სეზონური სკოლის ორგანიზატორთა: ჰონორარი, რაც შეიძლება შეადგენდეს სამინისტროდან მოთხოვნილი თანხის არაუმეტეს 20%-ს; ტრანსპორტირების ხარჯი; სასტუმროს ხარჯი; კვების ხარჯი
 • სეზონური სკოლის მონაწილეთა: ჰონორარი, რაც შეიძლება შეადგენდეს სამინისტროდან მოთხოვნილი თანხის არაუმეტეს 20%-ს; სასტუმროს ხარჯი; კვების ხარჯი
 • სეზონური  სკოლის მოსაწყობად საჭირო დარბაზისა და აპარატურის დაქირავების ხარჯი;
 • სხვა საქონელი და მომსახურება.

სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ელექტრონული აპლიკაციის ფორმა

მაგალითისთვის იხილეთ დაგეგმილი პროექტის განხორციელებისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტების მომზადების ნიმუშები:

ბრძანება/დებულება

პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 8 იანვრიდან 6 მარტის ჩათვლით.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილისქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

 

 
კონფერენციის მოწყობა


კონფერენციის მოწყობის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კონფერენცი(ებ)ის მოწყობას.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს.   დაფინანსება გაიცემა გრანტის სახით, ერთ განაცხადზე არაუმეტეს 40 000 ლარისა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

 • კონფერენციის მონაწილეთა: ტრანსპორტირების ხარჯი; სასტუმროს ხარჯი; კვების ხარჯი;
 • კონფერენციის ორგანიზატორთა: ჰონორარი (სამინისტროსთვის მოთხოვნილი თანხის არაუმეტეს 10%); ტრანსპორტირების ხარჯი; სასტუმროს ხარჯი; კვების ხარჯი;
 • კონფერენციის მოსაწყობად საჭირო დარბაზისა და აპარატურის დაქირავების ხარჯი;
 • კონფერენციის მასალების ბეჭდვის ხარჯი;
 • სხვა საქონელი და მომსახურება.


სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ელექტრონული აპლიკაციის ფორმა

მაგალითისთვის იხილეთ დაგეგმილი პროექტის განხორციელებისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტების მომზადების ნიმუშები:

ბრძანება/დებულება

პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 8 იანვრიდან 6 მარტის ჩათვლით.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილისქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

-
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში მუდმივად ან ხელშეკრულებით მომუშავე მეცნიერებს – აკადემიური ხარისხის (მაგისტრი, დოქტორი) ან სამეცნიერო წოდების (მეცნიერებათა კანდიდატი, მეცნიერებათა დოქტორი) მქონე საქართველოს მოქალაქეებს; აგრეთვე მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, რომლებიც განაცხადის წარდგენის პერიოდში სწავლობენ ზემოთაღნიშნული იურიდიული სტატუსის მქონე ორგანიზაციებში. 

პროგრამის მონაწილე მიიღებს  ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 3000 ლარის ოდენობით გრანტის სახით, რომელშიც შეიძლება შევიდეს მგზავრობის,  ვიზის, ცხოვრებისა და სხვა ხარჯები.

სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ელექტრონული აპლიკაციის ფორმა


პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 8 იანვრიდან 6 მარტის ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილის ქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

 

 კვალიფიკაციის ამაღლება

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში მუდმივად ან ხელშეკრულებით მომუშავე მეცნიერებს – აკადემიური ხარისხის (მაგისტრი, დოქტორი) ან სამეცნიერო წოდების (მეცნიერებათა კანდიდატი, მეცნიერებათა დოქტორი) მქონე საქართველოს მოქალაქეებს; აგრეთვე მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, რომლებიც განაცხადის წარდგენის პერიოდში სწავლობენ ზემოთაღნიშნული იურიდიული სტატუსის მქონე ორგანიზაციებში. 

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით აპლიკანტი სამინისტროსგან მიიღებს ფინანსურ დახმარებას გრანტის სახით არაუმეტეს 8000 ლარისა წარმოდგენილი სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ელექტრონული აპლიკაციის ფორმა

პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 8 იანვრიდან 6 მარტის ჩათვლით.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილის ქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

-
საჯარო ლექციები


კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ:

ა) საქართველოში რეგისტრირებულ  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს;

ბ) საქართველოში რეგისტრირებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს.

 

სამინისტროდან მოთხოვნილი გრანტის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 000 ლარს.

 

სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ელექტრონული აპლიკაციის ფორმა

ბრძანება/დებულება


აპლიკაცია მიიღება ორ ეტაპად:

პირველი ეტაპი - აპლიკაციის მიღების ვადა: 2020 წლის 15 იანვარი - 28 თებერვალი

საჯარო ლექციის ჩატარების ვადა: 2020 წლის 01 აპრილი -  31 აგვისტო

მეორე ეტაპი -აპლიკაციის მიღების ვადა: 2020 წლის 01 აპრილი -  20 მაისი

საჯარო ლექციის ჩატარების ვადა: 2020 წლის 01 სექტემბერი - 5 დეკემბერი


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილის ქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

-უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა

უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნასაგრანტო კონკურსის მიზანია ქართველი სტუდენტებისათვის, მკვლევარებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის  გაზარდოს უახლეს  სამეცნიერო ლიტერატურაზე, სახელმძღვანელოებზე ხელმისაწვდომობა.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთსაქართველოში რეგისტრირებულ  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს და საქართველოში რეგისტრირებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს:

 • ორგანიზატორთა ჰონორარი
 • საავტორო უფლების მოპოვების ხარჯი
 • თარგმნის ხარჯი
 • რედაქტირების ხარჯი
 • დაკაბადონება/დიზაინი/ბეჭდვის ხარჯი

სამინისტროდან მოთხოვნილი გრანტის ოდენობა უნდა გადანაწილდეს ორი წლის მანძილზე. სამინისტროდან მოთხოვნილი გრანტის ოდენობა ერთი წლის მანძილზე არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ლარს (საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით); დაკაბადონება/დიზაინი/ბეჭდვის ხარჯი გათვალისწინებულ უნდა იქნას პროექტის მიმდინარეობის მეორე წლის ბიუჯეტში.სათარგმნად შერჩეული ლიტერატურა არ უნდა იყოს უკვე გამოცემული ქართულ ენაზე.

თარგმანი უნდა შესრულდეს ორიგინალი ენიდან. უპირატესობა მიენიჭება უახლეს გამოცემებსა და შემდეგ მიმართულებებს: კვლევის მეთოდოლოგია, საჯარო პოლიტიკა და მართვა, განათლების პოლიტიკა და მართვა, განათლების მეთოდოლოგია, ფილოსოფია და ფსიქოლოგია, პოლიტიკური მეცნიერებები, სოციალური მეცნიერებები, გარემოს დაცვა და ურბანული პოლიტიკა, ჯანდაცვის პოლიტიკა და ხელოვნება.

მაგალითისთვის იხილეთ დაგეგმილი პროექტის განხორციელებისათვის წარმოსადგენი ბიუჯეტის ნიმუში

პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 14 სექტებრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართიბათუმიგუდიაშვილისქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლებისკულტურისა და სპორტის სამინისტრო

-


პროგრამის ანგარიში

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამას სამინისტრო 2014 წლიდან ახორციელებს.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა:

 • 16 საერთაშორისო/ადგილობრივი კონფერენცია; 
 • 13 სეზონური სკოლა; 
 • 37 აპლიკანტმა მონაწილეობა მიიღო  უცხოეთში გამართულ სამეცნიერო ღონისძიებებში;
 • 4 აპლიკანტმა აიმაღლა კვალიფიკაცია უცხოეთში არსებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
 • ითარგმნა და დაიბეჭდა 2 უცხოენოვანი სამეცნიერო სახელმძღვანელო ლიტერატურა.


კალენდარი

<<
<აპრილი 2021>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
132930311234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
17262728293012
183456789

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები