აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი - ლელა ონიანი

21 იანვარი, 2015


დაბადების თარიღი

11. 07.  1970 წ

 

განათლება

2012 წ საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო - აუდიტორის კვალიფიკაცია ზოგად აუდიტში

2009 წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დოქტურანტურა  -აგრო ბიზნესის მართვის დოქტორის აკადემიური  ხარისხი

1990-1995 წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსებისა და კრედიტის სპეციალობა, კვალიფიკაცია- ეკონომისტი

1985-1988 წ. ქ. ბათუმის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმი, ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანალიზის სპეციალობა, კვალიფიკაცია - ბუღალტერ -ეკონომისტი     

 

სამუშაო გამოცდილება

2013 წლიდან დღემდე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი - მთავარი ბუღალტერი.

2013 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა ბიზნესის ფაკულტეტის, საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტის  ასოც. პროფესორი

2010-2013 წწ აჭარის არ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - საფინანსო-საბუღალტრო დეპარტამენტის უფროსი

2007-2010 წწ აჭარის არ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი

2004-2007 წწ აჭარის არ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - აღრიცხვა-ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი, მთავარი ბუღალტერი

2005-2007  წწ შპს „საზღვაო სამედიცინო სერვისი“- ფინანსური მენეჯერი

1998-2013 წწ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის  ასისტენტ - პროფესორი

2003-2005 წწ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

2000-2002   წწ შპს „ 5 ვარსკვლავი“  - ფინანსური მენეჯერი, მთ. ბუღალტერი

1995-2000 წწ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბათუმის სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი, ფინანსების კათედრის ასისტენტი, შემდგომ ეკონომიკური თეორიისა და ფინანსების კათედრის გამგე

1993-1995 წწ მეაბრეშუმეობის აჭარის განყოფილება - მთ.ბუღალტერი.

1988-1989 წწ პროფკავშირთა აჭარის კურორტების მართვის საოლქო საბჭო სანატორიუმი „აჭარა“ მოლარე მოანგარიშე

 

სემინარები და ტრეინინგები

2022 წ. საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა საერთშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია. ტრენერი:ლ.ყურაშვილი

2021 წ. საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიუცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით -ფინანსთა სამინისტროს აკადემია. ტრენერი: ზ.თოლორდავა

2018 წ. რისკების მართვა -ENPARD 2

2018 წ. ლიდერობა და მართვა, ESB- ევროპის ბიზნეს სკოლა

2018 წ. ფინანსური მენეჯმენტი, USAID, REAP

2018 წ. წლის სიახლეები საგადასახადო კანონმდებლობაში 2018- ნინო მაისურაძე ევროპის აკადემიური ცენტრი

2017 წ.  სწავლების თანამედროვე მეთოდები -RESULT (Reserch and Education Systems Unified as Learning Tools) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი- პროფ. გიგი თევზაძე, გიორგი გახელაძე -ეფექტური

2017 წ.  მართვა და ლიდერობა -ნათია ზედგინიძე,  UNDP,GEC

ყოველწლიურად - სერთიფიცირებულ ბუღალტერთა განგრძობითი განათლების სტანდარტის ფარგლებში 40 საატიანი ტრენინგ კურსი - აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაცია

2017 წ. სახელმწიფო შესყიდვები -დავით აზმაიფარიშვილი, სსიპ-საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი

2015 წ. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები -IFRS - მაია ფეიქრიშვილი, Sps "ფეიქრიშვილი & კომპანია".

2015 წ. DWV - გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება, KRESTON - PapiaShvili consulting group. ტრენინგი საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში. 

2014 წ  „ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის“ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი -ეკონომიკური განვითარებისა და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის კვლევითი ცენტრი.              

2013წ USAID და დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში პროგრამის(G3)ფარგლებში ტრენინგი თემაზე „სტრატეგიული დაგეგმვა“

2013 Lituvos respublikos zemes ukio ministerija – Центр программы LEADER и методического обучения фермеров – Развитие услуг сельского туризма в аджарской автономной республике,; CERTIFICATE  KP # 10547.

2013 წ. UNDP, BBI, Trade promotion centre, Training proram: Practical issues of taxation;

2013 წ. UNDP, BBI, Trade promotion centre, Training proram: Tax code of Georgi,.

2012 წ.  USAID კარგი მმართველობის პროგრამა, Managment Systems International Policy & managmant Consulting Group - მონიტორინგისა და შეფასების სემინარი.

2011წ. The Centre of Teaching English CERTIFICATE –a course in GENERAL ENGLISH, level Starter

2011 წ. ტრენინგი (USAID) სტრატეგიული დაგეგმარების ინტეგრაცია შესრულებით მართვასა და პროგრამის ბიუჯეტთან“

2011 წ. ტრენინგი (USAID), - „გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება პროგრამული ბიუჯეტირების გზით“.

2011 წ. განათლების მართვის პროექტი (USAID), განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პროგრამის ფარგლებში 8 კურსი, 5(ECTS) კრედიტი საერთო მოცულობით: -განათლების პოლიტიკა, ორგანიზაციული ლიდერობა განათლებაში, მონიტორინგი და შეფასება განათლებაში, კურიკულუმის შემუშავების მეთოდოლოგია, სწავლების მეთოდები,  ადამიანური რესურსების მართვა განათლებაში, პრაქტიკული კვლევა განათლებაში, განათლება მრავალფეროვან გარემოში.

2010 წ. სომხეთი, ქ.ერევანი, ICARE - აგრობიზნესის კვლევის და განვითარების საერთაშორისო ცენტრის მიერ  და USDA FAS CADE-ის მხარდაჭერით -ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი

2009 წ. Internacional Finansce Corporation (IFC)  da saqarTvelos biznesis xelSewyobisa da ganviTarebis centri – GBSD საქართველოში: სემინარი: სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემა.

2009 წ. ციურიხის ტექნიკური ფედერალური უნივერსიტეტი, თსუ-ს მიკროეკონომიკის კათედრის და ეკონომიკური განათლების და განვიტარების ცენტრის ერთობლივი სემინარი-ეკონომიკური კვლევის მეთოდოლოგია.

2008 წ. განათლების განვიტარების აკადემია და USAID - საჯარა სამსახურის რეფორმების პროგრამა :  პროექტებისა და ჯგუფის მართვა, ადამიანური რესურსების მართვა,  თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლები, საჯარო ადმინისტრირების სიახლეები პროექტი პასპორტი# 0035,კვალიფიკაცია: ზოგადი მენეჯმენტი)

2006 წ. საქართველოს კონტროლის პალატა და გაეროს განვიტარების პროგრამის პროექტი - UNDP , სარევიზიო-საკონტროლო საქმიანობის ორგანიზება.

2005 წ. პროექტის ციკლის  მართვა ctc- Empowering People for Change

2000 წ. ბაფ-ის სერთიფიკატი  - ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტადარტების შესავალი და კონვერსიისათვის მომზადება

2000 წ. გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის საზოგადოება, ვაიენშტეფანის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი - ტრისდორფი - კვალიფიკაციის ამაღლება წარმოების ეკონომიკა და წარმოების ორგანიზაცია.

 

შრომები და კონფერენციები

_დაგროვებითი საპენსიო სისტემით მისაღები სოციალური სარგებლის ღირებულების პროგნოზირება გრძელვადიანი დეპოზიტების ღირებულების ცვლილების მიხედვით -შოთა რუსთაველის სახლმწიფო უნივერსიტეტის კვლევითი პროექტი (გრანტი) -2022წ.

_ლ. ონიანი, თ. ღოღობერიძე, ა. ცინცაძე -ეფექტურ რისკ-მენეჯმენტზე მოქმედი ფაქტორების სრულყოფის გზები თანამედროვე საბანკო სისტემაში - მონოგრაფია 2021წ.

_ლელა ონიანი, თამარ ღოღობერიძე, რისკ-კულტურა ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე. ჟ . „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“ №2  www.nier.ge

ISBN 978-9941-9597-1-4 Google scholar   2018w.       https://scholar.google.com/citations?user=PklBcAgAAAAJ&hl=ru Research Bib

journalseeker.researchbib.com/view/issn/2449-2418

_ლელა ონიანი, თამარ ღოღობერიძე- საბანკო რისკების შეფასების თანამედროვე მეთოდი

"თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები"ელ. ჟურნალი-№2, 2017 (EISSN 2346-8203). https://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/

_ლელა ონიანი, ციფრული ტექნოლოგიების მიღწევები და მათი გავლენა ფულად-საანგარიშსწორებო სისტემაზე.  4TH Internacional  scientific-practical conferences “MODERN TECHNOLOGIES, SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PROBLEMS AND WAYS SOLVING THEM-24.06. 2018

_ლელა ონიანი, თამარ ღოღობერიძე,  საბანკო პროდუქტების გასაღების მართვის თანამედროვე ასპექტები, "თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები"ელ. ჟურნალი №1,  (EISSN 2346-8203). 2015w. https://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS2015/2015

_ Asie Tsintsadze, LELA ONIANI, Communicative principles among corporate clients and regional branches of commercial banks. International Finance and Banking FI BA 2014. (XII Edition), Google scholar 2014. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Oniani+Lela&btnG=

_ლელა ონიანი. „საბანკო ოპერაციების ბუღალტრული აღრიცხვა“  სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „ინტელექტი“ თბილისი 2013წ.

_ ლ.ონიანი  -  კომერციული ბანკების საპროცენტო პოლიტიკის ანალიზი -  ჟ. „ეკონომიკა“ 7-8; გვ: 8-14. www.economics.bpengi.com,  ISSN 0206-2828

_ლ.ონიანიკომერციული ბანკების რეგიონული ფილიალების კორპორაციულ კლიენტებთან ურთიერთობის პრინციპები -, ჟ.“ეკონომიკა“ 7-8; გვ:74-82 economics.bpengi.com,  ISSN 0206-2828

_ლელა ონიანი. აჭარის რეგიონში აგრობიზნესის განვითარების  ხელის შემწყობი ფაქტორები- საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი, 2013 მაისი.

_Dynamical Estimation and prediction of Business Value of regional insurance Companies; CITEM 2010, Bergami R, Schuller A, VojtkoV,Conference on International Trade, Education and Marketing, ISBN 978-80-7259-071-1 Zelenec,Czech Republic,07-10. 12. 2010წ.

_Metods of Sociology and Experts Diagnostics in the study of the regional Insurance Market Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International,  Szegef, Hungary, 10. 2009.

_ლელა ონიანი - აგრარული რეფორმა და მეცხოველეობის დარგის განვითარების ეკონომიკური პრობლემები ჟ. ეკონომიკა 2009 წ.

_ლელა ონიანი.  რეგიონული საკრედიტო ბაზრის განვითარების დონე და ძირითადი ტენდენციები ჟ.ეკონომიკა 2009 წ.

_Проблемы и перспективы развития региональных банков, Социально-экономическое развитие регионов: Проблемы и перспективы устоичивого роста,  Владикавказслий институт управления,  сентябрь, 2008г.

_ლელა ონიანი - სასურსათო ბაზრის რეგულირების ზოგიერთი საკითხები- ჟ. ეკონომიკა -#8, 2006წ.

_ლელა ონიანი - სახელმწიფო რეგულირება, როგორც საწარმოო პოტენციალის გამოყენების ერთ-ერთი მიმართულება, ჟ.აგარარული მეცნიერებების პრობლემები-XXXV, 2006წ.

_ლელა ონიანი. ასიე ცინცაძე. ფასიანი ქაღალდების რეგიონული განვითარების პერსპექტივები.   ჟ.სოციალური ეკონომიკა-2006წ.

_ლელა ონიანი.  სასოფლო-სამეურნეო წარმოების თანამედროვე მდგომარეობა აჭარაში და მისი განვითარების მიმართულებები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში - -ჟ. აგრარულიმეცნიერებების პრობლემები XXXI-2005წ.

_ლელა ონიანი. რენტაბელობის დინამიკური ანალიზი - ჟ.აგარარულ მეცნიერებათა პრობლემები-2004 წ.

_ლელა ონიანი.  აჭარის სოფლის მეურნეობისა და მისი განვითარების ეკონომიკური პრობლემები. - ჟ. აგრარული მეცნიერებების პრობლემები X -2000წ.

_ლელა ონიანი.  აჭარის სუბტროპიკული მეურნეობის განვითარების პერსპექტივები- - ასპირანტთა სამეცნიერო შრომათა კრებული -III.1998

 

ენები

ქართული, რუსული, ინგლისური

 

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ორი შვილიიხილეთ გალერეა


კალენდარი

<<
<ივნისი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
222930311234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
26262728293012
273456789

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24 78 41; 599 78 73 58

სოციალური ქსელები

ცხელი ხაზი +995 599 78 73 58

სოფლად მეწარმეობის განვითარება

ბმულები