აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

ახალი არხეიონი

25 ივლისი, 2022

საარქივო სამმართველომ გამოსცა პერიოდული  სამეცნიერო ჟურნალ „არხეიონის“ გაერთიანებული 23-24 ნომერი


 

aWaris avtonomiuri respublikis ganaTlebis, kulturisa
da sportis saministros saqveuwyebo dawesebuleba _
saarqivo sammarTvelo

 

Sub-department of Ministry of Education, Culture and Sport of Ajara Autonomous Republic _ Archives Administration

 

ISSN 2233-3541


a r x e i o n i

A R C H E I O N

XXIII-XXIV

 


Tbilisi 2022 Tbilisisaredaqcio sabWos Tavmjdomare: maia ivaniSvili

redaqtori: Tamaz futkaraZe

 

saredaqcio sabWo:

Teona iaS­vi­li, ra­maz bol­qva­Ze, be­sik ba­u­Ca­Ze, an­zor Txi­la­iS­vi­li, el­gu­ja go­gi­be­ri­Ze, ma­ka al­ba­ga­Ci­e­va, el­gu­ja Ca­ga­na­va, ma­ia ru­rua, fri­don qar­da­va, na­to qi­qa­va, oTar go­go­liS­vi­li me­rab ke­ze­va­Ze, je­mal ka­ra­li­Ze, ci­u­ri qa­Ta­ma­Ze, irak­li ba­ra­mi­Ze, me­rab meg­re­liS­vi­li

 

Maia Ivanishvili _ chairman of editorial board

Tamaz Putkaradze _ editor

 

Editorial Board:

Teona Iashvili, Ramaz Bolkvadze, Besik Bauchadze, Anzor Tkhilaishvili, Elguja Gogiberidze, Elguja Chaganava, Makka Albagachieva, Maia Rurua, Fridon Kardava, Nato Kikava, Otar Gogolishvili, Merab Kezevadze, D Jemal Karalidze, Tsiuri Katamadze, Irakli Baramidze, Merab Megrelishvili

 

kre­bul­Si ga­moT­qmu­li mo­saz­re­be­bi ekuT­vniT av­to­rebs da Se­saZ­loa ar asa­xav­des sa­re­daq­cio sab­Wos Se­xe­du­le­bebs.

av­to­re­bis sti­li da­cu­lia.

 

 

Any opinion expressed in the book belongs to the author and may not reflect the view of the editorial board.

Authors’ style reserved

 

 aWa­ris sa­ar­qi­vo sam­mar­Tve­lo, te­le­fo­ni: 0422 27 52 10

veb gver­di: http://adjara.gov.ge/branches/default.aspx?gid=2

 

gamomcemloba `universali~


Tbilisi, 0186, a. politkovskaias #4, (: 5(99) 33 52 02, 5(99) 17 22 30


ჟურნალის ციფრული ვერსიის გასაცნობად დააჭირეთ  ბმულს

 

E-mail: universal505@ymail.com; gamomcemlobauniversali@gmail.com
იხილეთ გალერეა


კალენდარი

<<
<სექტემბერი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
3528293031123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
392526272829301
402345678

ცხელი ხაზი

(+995) 422 22 48 15 (422) 27-52-10

სოციალური ქსელები