აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

2020 წლის ანგარიში

09 თებერვალი, 2021

2020 წლის ანგარიში


2020 wlis gegmis Sesrulebis

angariSi

 

 

N

რ/გ

 

ძირითადი მაჩვენებლები

 

საზომი

ერთეული

 

სამუშაოს მოცულობა

შენიშვნა

 

გეგმა

შესრულება

%%

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

I დოკუმენტების დაცვა და შენახვა

ა)საქმეთა შეკერვა

ბ)მარტივი რესტავრაცია

განსაკუთრებული ღირებულების მქონე  დოკუმენტების გამოვლენა:

გადათვალიერებულია

გამოვლენილია

ა)კინოდოკუმენტები

გ)ფოტოდოკუმენტები

 

 დოკუმენტების არსებობისა და მდგომარეობის შემოწმება

ა)მმართველობითი-ქაღალდსაფუძვლიანი

ბ) პირადი შემადგენლობის

გ)კინოდოკუმენტი

დ) ფოტოდოკუმენტი

 

 II_დოკუმენტების საინფორმა-ციო_საძიებო სისტემის შექმნა და განვითარება

დოკუმენტებისა აღწერა

ა)მმართველობითი დოკუმენტაციის

ბ)პირადი წარმოშობის დოკუმენტების

გ)ფოტო დოკუმენტების

დ)პირადი შემადგენლობის დოკუმენ-ტების

 

 

შეს. ერთ

ფურცელ

 

 

შეს. ერთ

შეს. ერთ

შეს. ერთ.

შეს. ერთ

 

შეს. ერთ

 

შეს. ერთ.

 

შეს. ერთ.

შეს. ერთ

შეს. ერთ

 

 

შეს. ერთ

 

 

შეს. ერთ.

შეს. ერთ.

შეს. ერთ.

შეს.ერთ

 

 

 

17696

24875

 

 

295

-

-

1000

 

23547

 

17844

 

5480

-

400

 

 

-

 

 

-

-

1000

-

 

 

 

17954

17595

 

 

295

22

-

950

 

21271

 

17457

 

4852

-

350

 

 

-

 

 

-

-

800

-

 

101

70

 

 

100

 

 

95

 

90

 

97

 

88

 

87

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

გამოვლინდა 22 საქმე

 

1.021445

ფურც

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 დოკუმენტების ანაწერების გადამუ-შავება

ა)მმართველობითი დოკუმენტაციის

ბ)პირადი წარმოშობის დოკუმენტების

გ)ფოტო დოკუმენტების

დ)პირადი შემადგენლობის დოკუმენ-ტების

ე)კინო დოკუმენტების

ვ)ფონო დოკუმენტების

 

დოკუმენტების  კატალოგიზაცია

ა)მმართველობითი დოკუმენტაციისა და  პირადი წარმოშობის დოკუმენტების

ბ) ფოტო დოკუმენტების

 

III _ ეროვნული საარქივო ფონდის ფორმირება

დოკუმენტების მიღება

ა)მმართველობითი დოკუმენტაციის

ბ) პირადი წარმოშობის დოკუმენტების (მოქალაქ.)

გ) ფოტოდოკუმენტების

ე)პირადი შემადგენლობის დოკუმენ-ტების

 

დოკუმენტების მიზნობრივი შემფა-სებელი ექსპერტიზა

გადათვალიერებულია

 გამოყოფილია გასანადგურებლად

ა) მმართველობითი დოკუმენტაციის

ბ) ფოტოდოკუმენტების

გ)პირადი შემადგენლობის დოკუმენ-ტების

დ)თემატური ბარათები

 

 

 

 

შეს. ერთ

 

შეს. ერთ

შეს. ერთ.

შეს. ერთ.

შეს. ერთ

 

შეს. ერთ

შეს. ერთ

 

 

ბარათი

 

ბარათი

 

 

 

 

შეს. ერთ

შეს. ერთ.

დოკუმენ.

 

 შეს.ერთ

 

 

შეს. ერთ.

შეს. ერთ.

 

შეს. ერთ

შეს. ერთ

 

შეს. ერთ

 

ბარათი

 

 

4110

-

-

875

 

-

-

 

 

-

 

-

 

 

 

 

1993

15

 

1080

957

 

 

 

 

 

 

140

-

6426

 

-

 

 

 

3353

-

-

877

 

-

-

 

 

-

 

-

 

 

 

 

2105

98

 

209

910

 

 

 

 

 

 

-

-

7870

 

-

 

 

81

-

-

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

653

 

19

95

 

 

 

 

 

 

-

 

122

 

1

2

3

4

5

6

7

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

12

 

 

13

 

14

 

 

 

15

საარქივო სამმართველოს საექსპერტო შემმოწმებელი კომისიის მიერ დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და საწარმოების საქმეთა ანაწერების დამტკიცება (შეთანხმება)ა)მმართველობითი დოკუმენტების

ბ)სამეცნიერო-ტექნიკური დოკუმენტა-ციის

გ)კინოდოკუმენტი

დ)ფოტოდოკუმენტი

ე)პირადი შემადგენლობის დოკუმენ-ტების

ვ)პირადი წარმოშობის

 

სახელშეკრულებო საწყისებზე საქმეთა მოწესრიგება, რომელთა ანაწერები დამტკიცებულია (შეთანხმებულია) საარქივო სამმართველოს საექსპერტო-შემმოწმებელ კომისიის მიერ

ა)მუდმივად შესანახი დოკუმენტების

ბ)პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების

 

 IV_დოკუმენტების გამოყენება.

დოკუმენტების გამოფენის ორგანიზება

 

რადიო და ტელე გადაცემების მომზადება

 

სტატიების და დოკუმენტების მომზადება (პუბლიკაცია)

არქივში ღონისძიებების კონფერენციების, ექსკურსიების და გაკვეთილების მომზადება-ჩატარება

 

თემატური ნუსხების მომზადება

 

 

 

 

 

 

შეს. ერთ

 

შეს. ერთ

 

შეს. ერთ

შეს. ერთ

შეს. ერთ

 

შეს. ერთ

 

 

 

 

 

 

შეს. ერთ

შეს. ერთ

 

 

 

გამოფენა

 

გადაცემა

 

 

პუბლიკა-ცია

 

ღონისძიება

 

-

 

 

 

 

 

1993

 

-

 

-

1080

957

 

15

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

9

 

3

 

 

9

 

 

16

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1560

 

-

 

-

209

1085

 

32

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

8

 

8

 

 

11

 

 

8

 

 

3

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

19

113

 

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

266

 

 

122

 

 

50

 

 

100

 

 

 

 

სხდომაარ ჩატარებულა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

16

 

17

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

ჟურნალ ,,არხეიონის~ გამოცემა

 

საინიციატივო ინფორმაცია

 

შეკითხვის შესრულება

 

ა)თემატური _ მომართვები და წერილები

 

 ბ)სოციალურ_უფლებრივი ხასიათის

 

 

გ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მომართვები

 

 

 

 

 

 

არქივის სამკითხველო დარბაზში მკვლევართა მუშაობის ორგანიზება

 

 

 

საქმეთა დიგიტალიზაცია

ა) სკანირება

ბ) რედაქტირება

გ) ატვირთვა

ჟურნალი

 

_

 

_

 

_

 

შეკითხვა

დადებითი

პასუხი

შეკითხვა

დადებითი

პასუხი

 

 

 

 

 

მკვლევარ

გაცემული საქმე

 

 

გვერდი

 

 

საქმე

2

 

2

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

2.300000

2.300000

-

2

 

2

 

 

 

1364

937

668

564

 

7244

4538

 

 

 

 

 

 

11

 105

 

 

 

-

2.026302

1.914685

2458

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

83

 

 

 

 

 

 

 

ა)უარყოფითი   გან. 421 განც.

ბ)უარყოფითი   გან. 104

ბიუჯეტში ჩაირიცხა 15 223 ლარი

გ)უარყოფითი   გან. 1891 მომზადების პროცესშია  815

ჩაირიცხა 54971ლარი

 
იხილეთ გალერეა


კალენდარი

<<
<ოქტომბერი 2021>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
3927282930123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031
441234567

ცხელი ხაზი

(+995) 577 261437 (422) 27-52-10

სოციალური ქსელები